Miljöpolicy för Olsfors Elektriska AB

Vi bidrar till en långsiktigt god miljö genom ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar.

  • Målet med vårt miljöarbete är en långsiktigt hållbar utveckling.
  • Verksamheten inriktas mot minskat resursuttag och minskad miljöpåverkan.
  • Marknadsföring med miljöargument skall grundas på fakta och helhetssyn.
  • Mängden avfall skall minskas genom noggrann källsortering samt återvinning.
  • Ge öppen och saklig information om vårt miljöarbete till anställda och kunder.
  • Öka personalens kunskaper angående miljö och hälsorisker i arbetslivet, genom kontinuerlig utbildning och information.
  • Försäkra oss om att leverantörer, materiel och entreprenörer uppfyller ställda krav.

Denna policy är grunden till allt miljöarbete i företaget och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga den.